یک دکترای اقتصاد افزایش جمعیت فعال کشور را از راهکارهای افزایش تولید عنوان کرد و گفت: دولت باید یک سری افرادی که از چرخه تولید خارج شده‌اند، مانند زنان خانه‌دار ، سربازان و زندانیان را در امر تولید دخیل کند. با این اقدام پایان سال هم با افزایش تولید و هم مهار تورم مواجه خواهیم بود.

به گزارش خبر افلاک ، جمال مومیوند با اشاره به اینکه پیامد رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: امروز کشورهای دنیا به دنبال توسعه اقتصادی هستند، برای رشد اقتصادی باید تولید افزایش پیدا کند. مادامی که تولید افزایش نداشته باشد، رشد اقتصادی مفهومی ندارد.

وی بیان کرد: این نکته مهم است که چگونه تولید را افزایش دهیم، زیرا تولید در دنیای امروز آسیب پذیر است و رشد به سادگی اتفاق نمی‌افتد.

این استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر تولید بی برنامه باشد و محصول فروش نرود، رشدی اتفاق نمی‌افتد.

مومیوند تاکید کرد: دولت سیزدهم باید برنامه مدون و کاربردی ارائه دهد و اهداف کوچک اما دست یافتنی را در دستور کار قرار دهد.

وی بر سیاست‌های طرف عرضه تاکید کرد و گفت: دولت با تدابیر و حمایت بخش عرضه و نه تقاضا را ببیند. زیرا حمایت از تقاضا با افزایش نقدینگی و وام‌های ارزان قیمت افزایش تقاضا و تورم را به دنبال دارد.

مومیوند،بیان کرد: دولت در مناطقی کمتر توسعه یافته مانند لرستان که جویای کار و منابع فراوان است، سیاست‌های طرف عرضه را ویژه تدوین کند.

دو نرخی کردن مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات تولید کنندگان در استان‌هایی که زمینه رشد را دارند از راهکارهایی است که وی مطرح کرد.

این استاد دانشگاه گفت: نکته دیگر اینکه دولت سفیران اقتصادی را به کشورهای که با آنها ارتباط تجاری داریم برای وارد کردن تکنولوژی تولید اعزام کند و این تکنولوژی‌ها را در استان‌های کمتر توسعه یافته وارد کند.

مومیوند با تاکید بر اینکه برای افزایش تولید دولت باید موتور رشد و تولید را در مناطق کمتر توسعه یافته مانند لرستان فعال کند، گفت: با این نگاه که هم نیروی کار فراوانی دارند و هم منابع و می‌توان در این استان‌ها کالا را با قیمت نهایی کمتری تولید کند. این اتفاق علاوه بر افزایش تولید منجر به مهار تورم می‌شود.

وی افزایش جمعیت فعال کشور را از دیگر راهکارهای افزایش تولید عنوان کرد و افزود: در واقع دولت باید یک سری افرادی که از چرخه تولید خارج شده‌اند، مانند زنان خانه‌دار ، سربازان و زندانیان را در امر تولید دخیل کنند.

این دکتری اقتصاد، خاطرنشان کرد: با این اقدامات خواهیم دهید که پایان سال هم با افزایش تولید و هم مهار تورم مواجه هستیم.

پایان پیام /

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس