حافظی،روانشناس خانواده گفت:استقلال فردی در چارچوب خانواده با گفت و گو و تعامل، تحلیل و تفسیر منطقی پیرامون موضوعات گوناگون و حفظ احترام بین والدین و فرزندان از اهمیت بالایی برای حضور در اجتماع برخوردار است.

 به گزارش خبرافلاک در هشتمین جمعه با موضوع یادگیری استقلال فردی در ادامه سلسله مباحث خانواده خوب همراه ما باشید.

رضوان حافظی در گفت و گو با خبرافلاک اظهارداشت: خانواده مهمترین مرکزی است که  افراد در آن رشد پیدا می کنند، رشد و سلامت روان افراد  بیشترین تاثیر را از خانواده می گیرد؛آسیب هایی که هرکدام از افراد در اجتماع میبینند ممکن است زمینه بروز آن بیشتر در کانون خانواده به فرد وارد شده باشد.

وی افزود: می توان خانواده را به دو شکل هسته‌ای و گسترده تعریف کرد، خانواده هسته‌ای شامل پدر، مادر، فرزندان می شود  و در مقابل خانواده گسترده به خانواده هایی گفته می شود که علاوه بر پدر، مادر و فرزندان خانواده، پدربزرگ ها،مادربزرگ ها،عمه ها، عمو ها، دایی ها، خاله ها و فرزندان آنها را هم شامل می شود.

کارشناس روانشناسی عنوان کرد:داشتن ارتباطات سالم با هرکدام از این افراد، سلامت روان اعضای خانواده را به همراه دارد و  روابط ناسالم با هرکدام از اینها می تواند در ایجاد آسیب های روانی تاثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین چیزهایی که  می توانیم برای سلامت روان افراد به آن توجه کنیم و در کانون خانواده شکل می گیرد تمایز یافتگی در  درون خانواده ها است با این معنی که هرکدام از این افراد که در داخل خانواده هستند،ضمن حفظ این ارتباط خانوادگی،از این قدرت،حق و موقعیت برخوردار باشند
که در موضوعی نظر مخالف او به منزله یک مخالف غیر دلسوز تلقی نشود.

کارشناس روانشناسی بیان کرد: اگر  فرزند در موضوعی در یک خانواده دارای نظر متفاوت و مخالف با پدر و مادرش است این نوع مخالفتش تلقی نشود که پدر و مادرش را دوست ندارد، با آنها  مخالف است و می خواهد در روبه روی آنها قرار بگیرد، بلکه بعنوان یک انسان متفاوت و مجزا که دارای حق انتخاب،تفکر و داری دیدگاه متفاوت و مجزاست به آن نگاه شود و حق مخالفت با والدین را داشته باشد ولی در عین حال احترام و رابطه سالم را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد:فرزندان می توانند با به چالش کشاندن،صحبت،بحث و توضیح دادن منطقی و مستدل،والدین را نسبت به دیدگاه خود مجاب کنند یا در مقابل، این انعطاف در کودکان یا  فرزندان  وجود داشته باشد که اگر درباره یک موضوعی،تفکری اشتباه دارند با صحبت و تبادل نظر در خانواده نظر والدین را بپذیرند و درواقع قدرت پذیرش این اشتباه را داشته باشند و بتوانند یک خانواده سالمی را براساس اصل تفاوت ها و دیدگاه ونظر های متفاوت از هم بپذیرند.

  وی تاکید کرد: استقلال فردی در چارچوب خانواده با گفت و گو و تعامل، تحلیل و تفسیر منطقی پیرامون موضوعات گوناگون و حفظ احترام بین والدین و فرزندان از اهمیت بالایی برای حضور در اجتماع برخوردار است.