سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج همزمان با سراسر کشور در لرستان آغاز شد.