سوخت گیری درپمپ بنزین های خرم آباد به روال عادی برگشت.