قضیه شیعه و سنی اصلا در کار نیست، ما همه با هم برادریم.

به گزارش خبرافلاک؛ امام خمینی(ره) درصحیفه، جلد ۶، صفحه۱۳۳می فرمایند: قضیه شیعه و سنی اصلا در کار نیست، ما همه با هم برادریم.