رهبر معظم انقلاب فرمودند: کسانی که با توهم تکیه به دیگران گمان می کنندامنیت خودشان را می توانند تامین کنند بدانند که سیلی این را خواهند خورد.