رسول خدا فرمود: سیادت و بزرگواری من برای حسن، جود و کرم و شجاعتم برای حسین است.