فهیمی،کارشناس حقوق گفت: غیر از افراد سببی و نسبی چهار گروه می توانند، با اثبات ادعا خود در دادگاه، انحصار وراثت را درخواست کنند.

به گزارش خبرافلاک توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در هفتمین نشست با کارشناس حقوق با ادامه موضوع ارثیه همراه ما باشید.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک اظهار داشت: پیش از این مطرح شد،افرادی به دلایل نسبی و سببی که قانون گذار مشخص کرده است از شخصی که فوت کرده ارث می برند و این افراد می توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادخواست انحصار وراثت بدهند اما غیر از افراد سببی و نسبی چهار گروه می توانند، انحصار وراثت را درخواست کنند.

وی افزود:شخص طلبکار ،وصی، موصی له و اشخاصی که با وراث وارد معامله شده اند چهار گروه و افرادی هستند که می توانند با اثبات ادعا خود در دادگاه،دادخواست گواهی انحصار وراثت دهند.

کارشناس حقوق عنوان کرد:وصی،شخصی است که مرحوم در زمان حیات وصیت می کند بخشی از اموال در اختیار او باشد و فرد موصی الحن، مورث در وصیت نامه به نفع او وصیت کرده است.

فهیمی خاطرنشان کرد:در بین در خواست انحصار وراث افراد سببی،نسبی و ۴ گروه ذی النفع، پرداخت طلب فرد طلبکار در اولویت بوده و بعد از آن اگر چیزی از ترکه(اموال و دارایی مربوط به متوفی که بدلیل فوت او از مالکیتش خارج شده است.)باقی ماند بین وراث تقسیم می شود.

وی بیان کرد:بر اساس ماده ۲۰۰،در صورتی که میزان بدهی مورث بیش از ترکه باشد و وراث سببی و نسبی حاضر به قبول مدیریت ترکه نباشند دادگاه مدیر ترکه تعیین می کند تا دیون و مطالبات چهار گروه عنوان شده و مابقی به ترتیب طبقات بین وراث تقسیم کند.