فهیمی،کارشناس حقوق گفت:موجبات ارث دو امر سبب و نسب می باشد،ارث بری در نکاه موقت باطل است زن و شوهری که صیغه موقت دارند اگر شرط کنند که از هم ارث ببرند شرط آن ها باطل خواهد بود.

به گزارش خبرافلاک توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در ششمین نشست با کارشناس حقوق با ادامه موضوع ارثیه همراه ما باشید.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به ماده ۸۶۱ قانون مدنی اظهار داشت: موجبات ارث دو امر سبب و نسب می باشد ارث به موجب سبب بواسطه ازدواج با شخصی که فوت کرده است به وجود می آید؛ البته شرط ارث بری در نکاه موقت باطل است زن و شوهری که صیغه موقت دارند اگر شرط کنند که از هم ارث ببرند شرط آن ها باطل خواهد بود.

وی افزود:افرادی که با داشتن رابطه خونی با متوفا، خویشاوندان او محسوب می شوند، از او ارث می برند؛ از طرفی با توجه به قرار گرفتن فرد در طبقه اول تا سوم ارث و تفاوت درجات در هر طبقه ارث تعلق می گیرد.

کارشناس حقوق عنوان کرد:پدر،مادر،فرزند و فرزندان فرزند طبقه اول ارث،پدربزرگ،مادربزرگ، خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادر میت طبقه دوم و عمو،دایی خاله ها،عمه ها و فرزندان آن ها در طبقه سوم وراث قرار خواهند داشت بر این اساس تا طبقه اول وجود دارد به طبقات پایین ارث تعلق نمی گیرد.

فهیمی تصریح کرد:در طبقات دو درجه داریم تا درجه یک وجود دارد درجه دو ارث نخواهد برد با این مضمون زمانی که فرزندان در قید حیات هستند ارث به اولاد اولاد تعلق نمی گیرد در طبقه دوم زمانی که برادر و خواهر در قید حیات هستند فرزندان این دو ارث نخواهند برد و تا زمانی که عمو،دایی،خاله و عمه هستند فرزندان آن ها ارث نمی برند که با عنوان درجه بندی طبقات مطرح است.

وی با اشاره به شرایط تقسیم ارث بین زن و شوهر خاطرنشان کرد: زن بعد از فوت همسر در صورت داشتن فرزند یک هشتم و اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم به او تعلق می گیرد و در مقابل همسر،خانمی که فوت کرده اگر فرزند داشته باشد یک چهارم ارث را سهم می برد و اگر فرزند نداشته باشند نصف ارث سهم او خواهد بود .

کارشناس حقوق بیان کرد:مرد می تواند سه چهارم اموال خود را در قالب وصیت به زن ببخشد چراکه طبق قانون زن تنها می تواند یک چهارم اموال شوهر را ارث ببرد واما در صورت فوت زن ،مرد می تواند کل دارایی زن را صاحب شود.

وی گفت:در صورتی که متوفا فرزند پسر نداشته باشد تمام ارث به دختر می رسد و اگر فرزندان همه دختر باشند ارث به طور مساوی تقسیم می شود و در صورت داشتن پسر، پسران دو برابر دختران ارث می برند و تحت هر شرایطی اگر پدر و مادر فرد متوفا در قید حیات باشند یک ششم به والدین تعلق می گیرد.