مرزبان رشید سپهوند در درگیری با قاچاقچیان مسلح در بانه آسمانی شد.