عربان،کارشناس حقوق با اشاره به این که جرائم رایانه ای یا جرائم مدرن یکی از انواع جدید بزهکاری است گفت:براساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای توهین در فضای مجازی،جرمی مطلق است که اظهار اهانت آمیز از طریق رایانه محقق شده و مخاطب توهین، فردی حقیقی،زنده ومعین است.

به گزارش خبرافلاک با توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در چهارمین نشست با کارشناس و مدرس حقوق، با موضوع جرائم رایانه ای همراه ما باشید.

محمد عربان، در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به انواع جرائم در دنیای امروز اظهار داشت:قدمت جرم به قدمت خود انسان و قدمت جرم رایانه ای به قدمت رایانه بر می گردد؛جرائم رایانه ای یا جرائم مدرن یکی از انواع جدید بزهکاری در حقوق ایران و بین‌الملل است.

وی افزود: جرائم مدرن را می توان به اعتبار نیاز به یک هوش خلاق وپویا در ردیف جرائم فسفری که توسط افراد هوشمند رخ می دهد،دانست.

کارشناس حقوق و جزا عنوان کرد:تمامیت جسمانی ومعنوی اشخاص همیشه قابل احترام بوده است ویکی از جرائم علیه شخصیت افراد جرمِ توهین است که به تازگی نیز از طریق رایانه در سطح گسترده ای ارتکاب می یابد.

عربان با اشاره به قوانین حاکم بر فضای مجازی و رایانه ای تصریح کرد:در برسی توهین رایانه ای نا گریز از رجوع به فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸) تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب خواهیم بود؛ مقصود قانون گذار از آوردن حرف ((و)) بین دو عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

وی خاطرنشان کرد: جدا کردن این دو جرم بوده است نه هتک حیثیت از طریق نشر اکاذیب ، چرا که هتک حیثیت مصادیق دیگری نیز دارد از قبیل توهین،افترا،لذا قانون گذار در استفاده عمدی از این عنوان در ابتدای فصل پنجم قا نون جرایم رایانه ای در صدد تحت پوشش قرار دادن کلیه مصادیق هتک حرمت بوده است.

عربان با اشاره به این که توهین از مصادیق بی شمار هتک حرمت به شمار می رود بیان کرد:پدیده جرائم رایانه ای مرز نمی شناسد، ضمن گستردگی و فراوانی از  وقوع آسان و تنوع برخوردار است.

وی گفت: توهین در فضای مجازی،جرمی مطلق است که  اظهار اهانت آمیز از طریق رایانه محقق شده و مخاطب توهین، فردی حقیقی،زنده ومعین است؛ از این رو ماده ((۱۶)) قانون جرایم رایانه این عمل را جرم دانسته و می توان مرتکب را محاکمه و مجازات نمود.
ادامه دارد…