تصاویری ارسالی عزاداران حسینی از آداب و رسوم سنتی گل مالی و مراسمات سوگواری، در خیمه خبرافلاک منتشر شد.

به گزارش خبرافلاک در روز عاشورای حسینی تصاویری از مراسمات عزاداری و آداب و رسوم سنتی گل مالی برای خیمه خبرافلاک در ایام محرم ارسال شد که در زیر منتخبی از این تصاویر منتشر شده است.