در سالن ورزشی شهدای بسیج واکسیناسیون انجام می شود.

به گزارش خبرافلاک واکسیناسیون سراسری در سالن ورزشی شهدای بسیج خرم آباد در حال اجراست.