کارشناس حقوق با اشاره به ضرورت آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق اسلامی گفت: مردم ضمن شناخت نسبت به قوانین مجازات اسلامی باید جرائم و قلمرو مجازات را در زمان و مکان بشناسند.

به گزارش خبرافلاک با توجه به عدم آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی و بروز برخی مشکلات در این رابطه، بر آن شدیم تا ساعاتی از هر هفته را با بیان سلسله مباحث دانش حقوقی از جانب کارشناسان حقوق و جزا در کنار شما باشیم، در نخستین نشست با کارشناس و مدرس حقوق، مفاهیم قانون مجازات اسلامی مطرح شد.

سجاد فهیمی در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: چهار نوع مجازات حد،قصاص،دیه،تعزیرات برای جرائم توسط قانون مشخص شده است.

وی افزود: حد مجازاتی هستند که نوع، میزان،حد و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس اسلام  تعیین شده است و هم چنین مجازاتی که بر نفس ،اعضا و منافع یک انسان وارد می شود و در قبال آن فرد باید قصاص شود را عنوان قصاص داده اند.

کارشناس حقوق عنوان کرد: اگر امکان حد و قصاص وجود نداشته باشد، آنگاه اولیا دم و یا شخصی که جنایتی عمدی بر او وارد شده است توافق کنند جای قصاص و حد، مجازات در قالب دیه انجام شود، دیه مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی
بر نفس،اعضا، منافع و حتی جنایت  عمدی در مواردی که امکان قصاص به هر دلیلی وجود ندارد به موجب قانون مقرر شده است.

فهیمی خاطرنشان کرد:تعزیرات،مجازت هایی که مشمول حد،دیه و قصاص نباشند و قانون گذار  در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قانون را  تعیین و اعمال می کند؛ نوع و مقدار آن مثل سه مورد قبل نیست و قانون گذار باتوجه به شرایط زمان و مکان و عرف حاکم بر جامعه مقرراتی را برای ایجاد نظم و ایجاد مقررات تعزیرات را مقرر کرده است.

وی تصریح کرد:با توجه به این که بیشتر جرائمی که در جامعه اتفاق می افتد تعزیرات هستند قانون گذار بر این مورد تاکیداتی داشته است و تعزیرات را  با توجه به درجه جرم و  مجازات شخصی که مرتکب جرم می شود را به هشت مجازات از درجه یک تا هشت تقسیم کرده است.
مدرس دانشگاه بیان کرد:در کنار این مجازات اصلی که قانون گذار تعیین کرده است، مجازات تکمیلی و تبعی هم وجود دارد؛ با این مضمون که تبعات جرم فرد بیان شده است و قانون گذار برای این که فرد را  تنبیه کند در کنار مجازات جرم اصلی، تکمیل و تبعات آن را آورده است.

وی یاد آور شد:افرادی که به حد، قصاص و مجازات تعزیرات از درجه ۱ تا درجه ۶ محکوم شده باشند  دادگاه به تناسب این مجازات، افراد را به مجازات تکمیلی و تبعی محکوم می کند.

کارشناس حقوق با اشاره به قلمرو قوانین جزایی در مکان و زمان تاکید کرد:قوانین مجازات اسلامی نسبت به تمامی کسانی که در  چارچوب حکومت اسلامی ودر کشور ما بعنی در جغرافیای ایران زندگی می کنند اجرا می شود.

فهیمی گفت:قلمرو مجازات اسلامی زمان شناس است با این معنی که اگر فعلی در گذشته جرم بوده اما در قوانین جدید تغییراتی حاصل شده است، تغییرات و قوانین جدید نسبت به جرم و مجازات نسبت به قوانین قدیم ارجحیت دارد.

وی اظهار داشت: برای انواع قرار نهایی در  دادسرا، قرار های جلب دادرس،قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار ترک تعقیب بیان شده است.

ادامه دارد…