جاری شدن سیل در متروی نیویورک را ببینید.

تصاویری از جاری شدن سیل در متروی نیویورک را در زیر ببینید