مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: نحوه تعامل و گفت وگو با فرزندان به عنوان اجرای یک مهارت زندگی در محیط خانواده می تواند مانع از وقوع بسیاری از خودکشی ها در اجتماع شود.

مریم پورسرتیپ ؛ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان در گفت و گو با خبرافلاک با اشاره به اهمیت مقابله با خودکشی اظهار داشت : خودکشی  نوعی اختلال و آسیب چند بعدی رفتاری است که عوامل روانی، عاطفی مانند افسردگی، ناامیدی و همچنین بیکاری، اعتیاد، فقر، مشکلات اقتصادی می تواند در بروز آن دخیل باشد.

وی با بیان این که خودکشی در زمره ی مسائل پیچیده به حساب می آید که در همه ی جوامع و طبقات وجود دارد افزود: خودکشی یک کنش اعتراضی فارغ از سن و جنسیت است که به موقعیت و شرایطی که فرد منتحر در آن قرار دارد و یا به دلیل اینکه فرد نمی تواند به خواسته ها و آرزوهایش برسد، دست به خودکشی می زند.

پورسرتیپ عنوان کرد: برخوردار نبودن و عدم توجه به مهارت های مقابله ای یکی از مهمترین دلایل خودکشی است که نهادهای مرتبط با این امر در پیشگیری های اولیه و اموزش مهارت های حل مساله نقشی مهم برعهده دارند.

پورسرتیپ خاطر نشان کرد : مرگ ناشی از خودکشی، بسیاری از افراد و خانواده ها را به لحاظ روحی- روانی، اجتماعی و فرهنگی ، در معرض آسیب قرار می دهد و در نهایت سلامت اجتماعی جامعه را با خطر جدی مواجهه می کند.

مدیرکل امور اجتماعی با اشاره بر ضرورت ایجاد فضای گفتگو و تفاهم ، در تعاملات روزمره بین افراد خانواده تصریح کرد: نیت و هدف فرد اقدام کننده به خودکشی، همیشه مرگ نیست بلکه نشان دادن اعتراض، جلب توجه ، ترساندن و  تحریک اطرافیان و خانواده برای رسیدن به هدف است لذا اگر خانواده و اطرافیان آگاهی و مهارت کمک به فرد آسیب دیده روحی را داشته باشند با ایجاد فضای گفتگو ی مهارتی در تعاملات روز مره می توان مانع از خودکشی فرد شد.