صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

به گزارش خبرافلاک مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۹ مهرماه به بیان مسائلی همچون حرکت طبقه متوسط به سمت فقر، افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی، عبور اقتصاد ایران از گرداب کرونا، نسخه کوتاه مدت مهار تورم، پایان رانت دار ۴۲۰۰ تومانی؟، می پردازد.

همچنین سنگ اندازی پیش پای مستاجران، تحریم بانک ها اوج کینه ورزی ترامپ، قدرت خرید مردم یک چهارم شده است، جاده ناهموار واردات دارویی، فقر رایزنی اقتصادی، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۹ مهرماه به شرح زیر است:

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

نسخه کوتاه مدت مهار تورم/ تحریم بانک‌ها اوج کینه‌ورزی ترامپ/ حرکت طبقه متوسط به سمت فقر

انتهای پیام/