مهلت ارسال آثار “پویش ملی مهارت های نرم و فرهنگی” تمدید شد.

به گزارش خبرافلاک پویش ملی مهارت های نرم و فرهنگی با محوریت نقش مهارت در عبور از کرونا تا ۳۰ مهرماه ۹۹ تمدید شد.