به مناسبت روز شعر و ادب فارسی خیمه مهر و هنر با هدف حمایت هنرمندان از نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا برگزار می شود.

به گزارش خبرافلاک به مناسبت روز شعر و ادب فارسی خیمه مهر و هنر با هدف حمایت هنرمندان از نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا برگزار می شود ؛ هنرمندان می توانند کمک های خود را در قالب مهر حسینی و تا روز ۲۷ شهریور روز شعر و ادب فارسی به دفاتر بسیج هنرمندان در سراسر استان تحویل دهند.