پوشش وعفاف ازدیدگاه اسلام نوعی حریم وچهارچوپ حقوقی دراجتماع محسوب می شود ودرسایه ی آن حریم جامعه وحقوق فردی افرادهریک درجای خودارج نهاده می شود وسامانه های زندگی دست خوش نابسامانی نخواهدشد؛از این رو احیای فرهنگ پوشش و عفاف اسلامی ایرانی در جامعه امروز ضرورت دارد.

به گزارش خبرافلاک سازمان بسیج فرهنگیان لرستان به مناسبت هفته عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است…

بسم الله الرحمن الرحیم

باگرامیداشت هفته عفاف وحجاب وادای احترام به ساحت مقدس انان که جان خویش راتقدیم حفظ حریم وحدود الهی نمودند.

پوشش وعفاف ازدیدگاه اسلام نوعی حریم وچهارچوپ حقوقی دراجتماع محسوب می شود ودرسایه ی آن حریم جامعه وحقوق فردی افرادهریک درجای خودارج نهاده می شود وسامانه های زندگی دست خوش نابسامانی نخواهدشد. درچنین جامعه ای درپرتومنشورالهی قرآن واهل بیت‌علیهم السلام انگاه که حریم هاحفظ گشته و پوشش رعایت شود مردان خود را متلزم به آن ساخته وزنان آن رامحترم می شمارند وحقوق همگان پاس داشته می شود وازهرآشفتگی وسردرگمی نجات یافته وراه رشد و سعادت خود می‌پیماید.

آنچه درتاریخ افتخارات این مرز و بوم ازحادثه تلخ وخونین مسجد گوهرشاد گرفته تا حماسه های عظیم انقلاب ودفاع مقدس رهین همت پرورش‌ یافتگان مکتب اسلام بوده است ودشمن باشناخت این سدعظیم با بزرگترین ابزارتبلیغاتی درفضای رسانه با هدف قراردادن کانون خانواده وتبلیغ بی عفتی ها وحیازدایی ها وسوق دادن نسل‌ جوان خصوصا زنان ودختران انان ‌را نسبت‌به فرهنگ اصیل واسلامی بیگانه نموده ومتاسفانه دراستحاله فرهنگی خود ضرباتی عمیق وچرکین بر پیکره فرهنگ جامعه امروز‌ وارد آورده است چه اینکه درجبهه فرهنگی خسارت‌ها جبران ناپذیرند.

راستی این خسارت ها ثمره ی چه چیزمی تواندباشد؟ اینکه درسالهای اخیر نوع پوشش وحجاب درتنافی با حدودالهی بوده وبلکه درمقابل با ان قرارگرفته است برخاسته ازچه چیزی است؟

چرادستگاههای مسئول ومتصدی ازحالت شعار خارج نشده ومیدان عمل به بیگانه سپرده شده است؟

چرابعضی دستگاه مسئول درامر فرهنگ انگونه که دغدغه ی اجرای نسخه های مسموم وفرسوده  غربی درکشوررادارند مسائل اصلی فرهنگ خودی رابه فراموشی سپرده وابزاروامکانات صرف در فرهنگ وارداتی غرب ازهرطریق ممکن می گردد؟ باید گفت فاین تذهبون.‌‌‌‌..

سازمان بسیج فرهنگیان استان لرستان ضمن گرامیداشت هفته عفاف وحجاب هم صدا باتمامی حافظان حریم عفت وپاکی خانواده واجتماع با جدیت تمام احیای مجدانه فرهنگ پوشش وعفاف اسلامی رامطالبه نموده  خواهان آن است تا امروز که نفحاتی ازنسیم انقلاب درخانه ملت وزیدن گرفته است نمایندگان دلسوز وانقلابی ضمن اولویت بخشی به فرامین امام خامنه ای دام ظله نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه خصوصا امرعفاف وحجاب ازهرگونه مسامحه وسهل انگاری برحذربوده وهمت درراه احیای ارزشهای دینی وانقلابی داشته باشند. امیدآنکه با اقدامات مطالبه گرانه ایشان مسئولین فرهنگی خاضعانه درمقابل منشورالهی قانون عفاف وحجاب سرتعظیم فرودآورده وباعزمی راسخ منشا تحولات اثربخش دراین حوزه  را فراهم نمایند.

والسلام علی من تبع الهدی

سازمان بسیج فرهنگیان استان لرستان