نهضت مردمی مدیریت مصرف برق در خرم آباد برپا شد

نهضت مردمی مدیریت مصرف برق در خرم آباد برپا شد