توییت هدفمند و نهایتا انتشار یک خبر جعلی در کانال های امنیتی و سیاسی وابسته به برخی نهادهای دولت

به گزارش خبرافلاک پس از توییت هدفمند و نهایتا انتشار یک خبر جعلی در کانال های امنیتی و سیاسی وابسته به برخی نهادهای دولت، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در واکنش به ادعای علی خضریان، دیگر نماینده تهران در خصوص دستکاری رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق در ارقام و اعداد جداول بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است